HỒ SƠ KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC TÁCH THỬA HOẶC HỢP THỬA

HỒ SƠ KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC TÁCH THỬA HOẶC HỢP THỬA:

  • Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK: Bản chính 01
  • Bản  gốc Giấy chứng nhận đã cấp: Bản chính 01

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Đáp ứng về điều kiện diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đối với trường hợp thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử: Căn cứ điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai quy định tại Điều 60 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai) có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ.

Đọc thêm
[uxf_blog_posts style="vertical" type="row" columns="1" columns__md="1" cat="10" show_date="false" excerpt="false" show_author="false" comments="false" image_height="89%" image_width="43" text_align="left"]