Di chúc chung của vợ chồng

Vợ chồng có được lập di chúc chung không? Di chúc chung của vợ chồng có hiệu lực khi nào? Có được sửa đổi di chúc chung sau khi một người chết trước có được không?

1. Vợ chồng có được lập di chúc chung không?

Theo quy định tại Điều 663 và Điều 668. Bộ luật Dân sự năm 2005 có quy định cụ thể cho phép vợ chồng lập di chúc chung. Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự 2015, không đề cập đến quy định về lập di chúc chung của vợ chồng mà chỉ có quy định chung về thừa kể theo Di chúc tại Chương XXII, Bộ luật Dân sự năm 2015 (từ Điều 624 đến Điều 648).

Như vậy, vợ chồng có thể lập di chúc chung nếu muốn. Bản di chúc này vẫn có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn các điều kiện theo quy định.

2. Di chúc chung của vợ chồng có hiệu lực khi nào?

Di chúc có hiệu lực tại thời điểm mở thừa kế. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết.

Theo đó, di chúc chung của vợ chồng sẽ có hiệu lực một phần khi vợ hoặc chồng chết. Phần di chúc có hiệu lực là phần di chúc liên quan đến di sản của người đã chết. Còn phần di chúc còn lại chưa phát sinh hiệu lực. Trường hợp cả hai cùng chết, di chúc sẽ có hiệu lực toàn bộ.

3. Có được sửa đổi di chúc chung sau khi một người chết trước có được không?

Theo Điều 640. Bộ luật Dân sự 2015 quy định về Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc

  1. Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.
  2. Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.
  3. Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ.

Như vậy, trường hợp vợ hoặc chồng lập di chúc chung đã chết, người còn sống vẫn có thể sửa đổi di chúc đó. Tuy nhiên, người này chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đối với phần tài sản của mình mà không có quyền thay đổi phần di chúc của người đã chết.

Mọi thông tin, giải đáp thắc mắc liên hệ: Luật sư. Phạm Vui, điện thoại: 0869.986.928

Đọc thêm
[uxf_blog_posts style="vertical" type="row" columns="1" columns__md="1" cat="10" show_date="false" excerpt="false" show_author="false" comments="false" image_height="89%" image_width="43" text_align="left"]