Category Archives: Chưa phân loại

Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục Giám đốc thẩm

Mẫu số 82-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01

Đơn kháng cáo Dân sự

Mẫu số 54-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01

Mẫu số 23-DS Đơn khởi kiện

Mẫu số 23-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01

Mẫu số 08 – Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) dự án bất động sản

Mẫu số 08 – Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) dự án

Mẫu số 07 – Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất quy định tại Mẫu

Mẫu số 06 – Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Mẫu số 06 – Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất quy định tại

Mẫu số 05 – Hợp đồng thuê nhà ở, công trình xây dựng

 Mẫu số 05 – Hợp đồng thuê nhà ở, công trình xây dựng quy định

Mẫu số 04 – Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng khác

Mẫu số 04 – Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng

Mẫu số 03 – Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở riêng lẻ

Mẫu số 03 – Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở riêng lẻ quy

Mẫu số 02 – Hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ du lịch

Mẫu số 02 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự