Thừa kế không phụ thuộc và Di chúc

Theo pháp luật quy định, những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của Di chúc bao gồm những người nào? Điều kiện để người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của Di chúc được hưởng di sản?

Theo Quy định tại khoản 1, Điều 644. Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định: Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

– Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

– Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Tuy nhiên, Quy định tại khoản 1 Điều 644 nêu trên, không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621. Bộ luật Dân sự năm 2015.

Điều 620. Quy định về từ chối nhận di sản

1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

Điều 621. Người không được quyền hưởng di sản

1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:

a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Như vậy: Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; Con thành niên mà không có khả năng lao động, là những người không có tên trong Di chúc vẫn được hưởng di sản thừa kế khi đáp ứng điều kiện như đã nêu ở trên và được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật.

Mọi thông tin, giải đáp thắc mắc liên hệ: Luật sư Phạm Vui, điện thoại: 0869.986.928

Đọc thêm
[uxf_blog_posts style="vertical" type="row" columns="1" columns__md="1" cat="10" show_date="false" excerpt="false" show_author="false" comments="false" image_height="89%" image_width="43" text_align="left"]