Category Archives: Thủ tục hành chính về Đất đai

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai

Tách thửa hoặc hợp thửa đất

Thủ tục Tách thửa hoặc hợp thửa đất (Trường hợp tỉnh/thành phố đã thành lập

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh – trường hợp đã thành lập

Cấp lại Giấy chứng nhận, trang bổ sung do bị mất

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà

Gia hạn thời hạn sử dụng đất nông nghiệp

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà